Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 - 02:08:18

Ποιότητες παραγώμενων ελαστικών μεταφορικών ταινιών

Το παραγωγικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ποιότητες των ταινιών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Αυτές μπορούν να καταοκευαστούν με διάφορες αντοχές στον εφελκυσμό ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό των στρώσεων του πυρήνα. Αυτά τα στοιχεία μαζί με τα προτεινόμενα πάχη των ελαστικών επικαλύψεων και το ολικό πάχος της ταινίας φαίνονται στον πίνακα "Προτεινόμενα πάχη ελαστικών επικαλύψεων και ολικό πάχος της ταινίας σε σχέση με τον τύπο και τον αριθμό των στρώσεων του πυρήνα."

 

Ποιότητες παραγομένων ταινιών

Ποιότητα ταινίας Σπουδαιότερες εφαρμογές Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικ


ΑΠΛΗ
Καλή αντίσταση στην εκτριβή, τις δονήσεις
και τα σπασίματα,
(σύμφωνα με DΙΝ22102).

Χρησιμοποιείται για την μεταφορά υλικών σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις όπως:άσβεστος, ανθρακίτης, μπετόν, καολίνης, κάρβουνο, τσιμέντο, γύψος, αμμοχάλικο, τούβλα, υλικά σιδήρου,  μάρμαρο, φωσφίτης, μπάζα, πυρόλιθος κ.α. Μπορεί να μεταφέρει ακόμα και υγρά. Γενικά μπορεί ναχρησιμοποιηθεί σε κάθε βιομηχανική μονάδα αρκεί να μην έρχεται σε επαφή με έλαιαή λιπαντικά.

Σκληρότητα 60-65 SHORE A
Χρώμα μαύρο. Καλή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
από -35 έως 50° C. Θερμοκρασία μεταφερομένου υλικού ως 70°C. Πυρήνας από εξαιρετικά συνθετικά υφάσματα ΕΡ μη-υγροσκοπικά.Μέγιστο πλάτος 1600 mm. Κατόπιν παραγγελίας
μέχρι 2500 mm και με βαμβακερά υφάσματα.


ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΗ
Εξαιρετική αντίσταση στην εκτριβή(σύμφωνα με DΙΝ 22102).

Χρησιμοποιείται όπως και η  απλή ταινία. Η χρήση της συνιστάται όταν η μορφή και η κατάσταση φόρτωσης του μεταφερομένου υλικού είναι τέτοιες που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη απώλεια εκτριβής στην πάνω επικάλυψη της ταινίας. Εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες οχεδόν τις περιπτώσεις
αναβατορίων και είναι κατάλληλη για την μεταφορά υλικών με την μορφή κόκκων ή σκόνης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστώ
ίδια με της ποιότητος της απλής με την διαφορά ότι η πάνω ελαστική επικάλυψη είναι αλλης ποιότητος και παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση στην εκτριβή.


ΕΛΑΙΑΝΤΟΧΗ
Εξαιρετική αντίστα-
ση σε έλαια, λίπη,
πετρελαιοειδή και
χημικά. Καλή αντίσταση στην εκτριβή.(σύμφωνα με DΙΝ 22102).

Χρησιμοποιείται για μικρές ή μεγάλες αποστάσεις για μεταφορά υλικών με παρουσία ελαίων, λιπαντικών, χημικών ουσιών,   φυτικών και ζωϊκών λιπών όπως: ορυκτά, στάχτη, παγωμένο ή ζεστό χώμα, χημικά, λιπάσματα, άχρηστα υλικά, ελαιοπυρήνες, ζωοτροφές, άμμο με πρόσθετα ελαίου, μέταλλα,
χαρτί, φλοιούς και απορρίματα γεωργικών ή κτηνοτροφικών μονάδων, χημικά διαλύματα σόδας, οξέων, αλιφατικών, υδρογονανθρά-
κων, αλκαλικών, έλαια λαχανικών, σε φινιριστήρια, βαφεία, υγραντήρια κ.λπ.

Σκληρότητα 60-65 SHORE.
Χρώμα μαύρο, λευκό, γκρί. Καλή λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
από -15 έως +100°C. Θερμοκρασία μεταφερομένου υλικού έως 90° C. Μέγιστο πλάτος 1600 mm. Κατόπιν παραγγελίας μέχρι 2500 mm. και με βαμβακερά υφάσματα. Πυρήνας από εξαιρετικά
συνθετικά υφάσματα ΕΡ μη-υγροσκοπικά.

 


ΕΛΑΙΟΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΤΟΧΗ
Εξαιρετική αντοχή
στα έλαια. χημικά, λιπαντικά και στις υψηλές θερμοκρασίες
(σύμψωνα με DΙΝ
22102)

 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που έχουμε μεταφορά υλικών με θερμοκρασία μέχρι και 150°C με παρουσία υδρατμών,
ελαίων ή άλλων λιπαντικών όπως συμβαίνει σε φούρνους, βαφεία, φινιριστήρια. υγραντήρια καπνού, ξηραντήρια, διάφορες χημικές βιομηχανίες, χυτήρια κ.λπ.

 

Σκληρότητα 65-75 Shore. Χρώ-
μα μαύρο. Καλή λειτουργία σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος -30
έως +100°C. ανάλογα με την
σύνθεση του μίγματος ελαστι-
κού που χρησιμοποιείται. Θερ-
μοκρασία μεταφερομένου υλι-
κού 70 έως +150°C. Μέγιστο πλάτος 1600 mm ή κατόπιν παραγγελίας 2500 mm.

 


ΘΕΡΜΑΝΤΟΧΗ
Εξαιρετική αντοχή
σε υψηλές θερμο-
κρασίες (σύμφωνα με DΙΝ 22102)

 

Χρησιμοποιείται για μεταφορά υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως στα χυτήρια, στις βιομηχανίες τσιμέντου, χαρτιού,
στα βαφεία, στη μεταφορά προϊόντων μεταλλευμάτων και κώκ.
Είναι επίσης κατάλληλη για μεταφορά υλικών με μεγάλο βαθμό χημικής ενεργότητας όπως βάσεις, οξέα, άλατα, αλκάλια με την
παρουσία όζοντος.

 

Σκληρότητα 60-65 shore. Χρώ-
μα μαύρο. Καλή λειτουργία σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος -30
έως +160°C. Θερμοκρασία μετα-
φερομένου υλικού από 90 έως
+130°C και κατόπιν ειδικής πα-
ραγγελίας μέχρι +150°C. Πλάτος μέχρι 1600 mm. Πυρήνας από εξαιρετικά μη υγροοκοπικά. ανθεκτικά συνθετικά υφάσματα ΕΡ.

 

 

Αντοχή σε εφελκυσμό
(Kg/cm)

Τάση
λειτουργίας (Kg/cm)

 

Ενδεικνυό- μενος τύπος

 

    

Τύπος και
αριθμός
λινών

 

Ολικό
πάχος

(mm)
 

 

 

Πάχη ελαστικών επικαλύψεων

 

 

Πάνω

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω

 200  20

200/2

2ΕΡ 100 6  2 1.5
 250  25

250/2

2ΕΡ 125 6.5 1.5 
 315  32 315/2 2ΕΡ 160 7.5 4
 315/3 3ΕΡ 100 8
 400  40  400/2 2ΕΡ 200 9
 400/3 3ΕΡ 125 10.5
 400/4 4ΕΡ 100 10.5
 500 50  500/2 3ΕΡ 160 10
 500/3 4ΕΡ 125 12
 500/4 5ΕΡ 100 13
 630  63  630/2 2ΕΡ 315 12 5
 630/3 3ΕΡ 200 12
 630/4 4ΕΡ 160 15
 800  80  630/5  5ΕΡ 125 15
 800/3  3ΕΡ 250 14
 800/4  4ΕΡ 200 17 6
 1000  100  800/5  5ΕΡ 160 18
 1000/3  3ΕΡ 315 16
 1000/4  4ΕΡ 250 18
 1250  125  1000/5  5ΕΡ 200 19
 1250/3  3ΕΡ 400 17 
 1250/4  4ΕΡ 315 19
 1250/5  5ΕΡ 250 20
  110  11  110/3  2Β - 50 3.5  -

 

Ο ποιοτικός έλεγχος των παραγώμενων προϊόντων γίνεται με βάση τους διεθνείς κανονισμούς τυποποίησης.

Αναλυτικότερα στις παραγόμενες ταινίες γίνονται τα ακόλουθα τέστ:

  • 1. Σκληρότητα κατά DΙΝ 53505
  • 2. Αντοχή σε εφελκυσμό κατά DΙΝ 53504
  • 3. Επιμήκυνση θραύσης κατά DΙΝ 53504
  • 4. Φθορά λόγω τριβής κατά DΙΝ 53504
  • 5. Γήρανση κατά DΙΝ 53504
  • 6. Αντίσταση αποκόλλησης κατά DΙΝ 53504

 

Επιλογή της κατάλληλης ταινίας

α. Μήκος

Οι ταινίες μας παραδίδονται είτε ανοικτές σε ρόλλους των 150 μέτρων, είτε ατέρμονες. Η ατέρμων συγκόλληση των ταινιών γίνεται εν θερμώ με βουλκανισμό της ένωσης ή με ειδική κόλλα ψυχρού βουλκανισμού ή με μηχανικά μέσα (μεταλλικούς συνδετήρες). Το μήκος της ατέρμονης ταινίας υπολογίζεται από τον τύπο:

L = 2C + 3.14D όπου

L: το μήκος της ταινίας (μέτρα)

C: η απόσταση από άξονα σε άξονα των τύμπανων (μέτρα)

D: η διάμετρος των τύμπανων (μέτρα)

β.Πλάτος
Το πλάτος καθορίζεται από την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση. Αν δεν υπάρχει, τότε το πλάτος αποφασίζεται από την γεωμετρία και το ρυθμό μεταφοράς του υλικού και την ταχύτητα της ταινίας.

γ. Ισχύς κίνησης

Ο κινητήρας πρέπει να έχει την απαραίτητη ισχύ για να μεταφέρει το βάρος της ταινίας, να περιστρέψει τα τύμπανα και τα ράουλα, να μεταφέρει το βάρος των μεταφερομένων υλικών και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ανύψωση σε περίπτωση επικλινούς μεταφοράς.

δ. Μέγιστη τάση εφελκυσμού - τάση λειτουργίας

Η κατάλληλη ταινία πρέπει να αντέχει στη μέγιστη δύναμη που αναπτύσσει ο κινητήρας και υπολογίζεται ως εξής: 

T = 1360 Χ Ν Χ Μ / V Χ Β όπου

Τ: η μέγιστη τάση εφελκυσμού στην ταινία (Κg/cm πλάτους)

Ν: η ισχύς του κινητήρα (ΗΡ)

V: η ταχύτητα της ταινίας (m/sec)

Β: το πλάτος της ταινίας (mm)

Μ: συντελεστής που εξαρτάται από την γωνία επαφής α, την τραχύτητα του τύμπανου και την ύπαρξη ή όχι υγρασίας.

Για γωνία επαφής 180° συνήθως λαμβάνεται:

Μ = 1.5 για αυτόματη ρύθμιση τόσης {με βάρος)

Μ = 1.8 για ρεγουλατόρο με κοχλία

Για τον υπολογισμό της τάσης λειτουργίας ο συντελεστής ασφάλειας εκλέγεται να είναi 10

ε. Υλικό πυρήνα

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνθετικό ύφασμα ΕΡ αν θέλουμε μεγάλες αντοχές, αντοχή στην υγρασία ή μεγάλα μήκη ταινίας. Βαμβακερό ύφασμα θα προτιμήσουμε για μεγαλύτερη ευλιγισία. μικρά μήκη και σχετικά μικρότερες αντοχές και κόστος Ο αριθμός των στρώσεων αποφασίζεται από την μέγιστη τάση εφελκυσμού και τις αντοχές των υλικών του πυρήνα.

Παράδειγμα: Για τάση λειτουργίας 50 ΚΡ/CΜ το όριο θραύσης του πυρήνα ορίζεται στα 500 ΚΡ/CΜ. Για να πετύχουμε αυτή την αντοχή στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε πολυεστερικά υφάσματα ΕΡ μπορούμε να κάνουμε τους παρακάτω συνδυασμούς: 5 ΕΡ 100. 4 ΕΡ 125. 3 ΕΡ 160.

στ. Πάχος ελαστικών επικαλύψεων

Το πάχος των ελαστικών επικαλύψεων αποφασίζεται από την θερμοκρασία, το βάρος, την γεωμετρία και το ύψος πτώσης κατά την φόρτωση του μεταφερομένου υλικού. Οσο αυξάνεται π αντοχή του πυρήνα, πρέπει να μεγαλώνει και το πάχος και να βελτιώνεται η ποιότητα των ελαστικών επικαλύψεων για να υπάρχει ομοιόμορφη φθορά του πυρήνα και των επικαλύψεων. Σε περιπτώσεις που τα μεταφερόμενα υλικά δεν είναι αιχμηρά και δεν προκαλούν απώλεια εκτριβής σημαντική ή απαιτείται μικρός συντελεστής τριβής επειδή η ταινία ολισθαίνει πάνω στο πλαίσιο, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν καθόλου επικολύψεις και η ταινία αποτελείται μόνο από τον πυρήνα (ταινία ταπί). Το ύφασμα που έρχεται σε επαφή με το πλαίσιο πρέπει να είναι βαμβακερό για την αποφυγή του στατικού ηλεκτρισμού.

ζ. Γωνία λειτουργίας

Όταν η ταινία λειτουργεί με κλίση, για να συγκρατείται το υλικό, είναι απαραίτητο η ταινία να έχει ανάγλυφη επιφάνεια ή ειδικά πέλματα. Το σχήμα του ανάγλυφου της επιφάνειας ή το σχήμα και ο αριθμός των πελμάτων εξαρτάται από την γωνία κλίσης και την γεωμετρία και το βάρος του μεταφερομένου υλικού. Για μεγαλύτερες κλίσεις λειτουργίας (45-80°) προτείνεται η χρήση των ειδικών πελμάτων.

Συνιστώμενες ελάχιστες διάμετροι τυμπάνων

Αντοχή σε εφελκυσμό kg/cm Εργαζόμενη Τάσις kg/cm
Τυπος Λινού αριθμός Ενδυκνειόμενος τύπος Κινητήριο Τύμπανο 

Τύμπανο
τανύσεως
& ισχυρά
ψορτιζόμενο
τύμπανο
ρυθμίσεως

Τύμπανο
ρυθμίσεως
μέτρια
φορτιζόμενο

200 20 2ΕΡ 100 200/2 160 160 125
250 25 2ΕΡ 125 250/2 200 160
315 32

2ΕΡ 160

3ΕΡ 100

315/2

315/3

250

200

200

200

400 40

2ΕΡ 200

3ΕΡ 125

4ΕΡ 100

400/2

400/3

400/4

315

315

315

250

250

250

500 50

3ΕΡ 160

4ΕΡ 125

5ΕΡ 100

500/3

500/4

500/5

400

400

400

315

315

315

 630

63

2ΕΡ 315

3ΕΡ 200

4ΕΡ 160

5ΕΡ 125

630/2

630/3

630/4

630/5

500

500

500

500

400

400

400

400

 800

80

3ΕΡ 250

4ΕΡ 200

5ΕΡ 160

800/3

800/4

800/5

630

630

630

500

500

500

1000 100

3ΕΡ 315

4ΕΡ 250

5ΕΡ 200

1000/3

1000/4

1000/5

800

800

800

630

630

630

 1250 125

3ΕΡ 400

4ΕΡ 315

5ΕΡ 250

1250/3

1250/4

1250/5

-

-

-

-

-

-

 110 11 2Β - 50 110/2 - -
130 13 2Β - 60 130/2 - -

 

Η κάλυψη διαφόρων μεταλλικών επιφανειών όπως κυλίνδρων, διάφορων κώνων και δεξαμενών,
επιτυγχάνεται με θερμή ή ψυχρή συγκόληση του ελαστικού πάνω στο μέταλλο.
Η ψυχρή συγκόλληση γίνεται με ειδικές κόλλες των καλυτέρων προϊόντων της Ευρώπης. Προτείνεται το ελάχιστο πάχος της ελαστικής επικάλυψης να είναι 10 mm.
Η θερμή συγκόλληση δίνει καλύτερα αποτελέσματα λόγω της συγκόλλησης του ελαστικού καλύμματος με το μέταλλο σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα σε κλίβανο στους 150°C. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης πρέπει να δώσει ορισμένες λεπτομέρειες όπως εάν το τύμπανο έρχεται σε επαφή με έλαια, γράσσα. οξέα. νερό ή δουλεύει σε υψηλές θερμοκρασίες, για να γίνει η κατάλληλη εκλογή του ελαστικού καλύμματος. Η κάλυψη των τύμπανων κινήσεως γίνεται πρώτον για την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής καταστροφής του τύμπανου και δεύτερο για την μη απώλεια στροφών. Οι επικαλύψεις των τύμπανων προτείνονται ειδικά για τις βιομηχανίες ξύλου, χρωμάτων, καπνού, τροφίμων, ποτών, ελαιοτριβείων, αμμοχάλικου και χημικών.
Οι μεγαλύτερες διαστάσεις τύμπανων που μπορούν να καλυφθούν με θερμή συγκόλληση του ελαστικού είναι μήκος 2.400 mm και διάμετρος 1.200 mm. Τα ελαστικά καλύμματα μπορούν να χαραχθούν με αυλακώσεις σε σχήμα ελικοειδές ή "V" ή ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη.

Ειδικό βάρος υλικών και επιτρεπόμενη κλίση ταινιών

    Επιτρεπόμενη Κλίση (Μοίρες)
Υλικό Ειδικό Βάρος Λεία Επιφάνεια Ραβδωτή Επιφάνεια
Στάχτη 0,55 - 0,65 20 25 - 30
Βοσάλτης 1,6 20 25 - 30
Βωξίτης 1,3 20 25 - 30
Τεύτλα 0,6 22 30 - 35
Τσιμέντο 0,6 - 0,8 15 20 - 25
Κιμωλία 1,0 - 1,35 19 30 - 35
Κομμάτια ξύλου 0.2 - 0,4 12 20 - 25
Άργιλος 1,3 18 - 20 35 - 40
Κάρβουνο 0,75 17-20 30 - 35
Μπετόν 1,7 - 2,2 20 30 - 35
Αλεύρι 0,65 19 25 - 30
Αμμοχάλικο 1,5 - 1.9 15-20 25 - 30
Απορρίματα σπιτιών 0,5 - 0,8 15 25 - 30
Ορυκτό σιδήρου 2,2 - 2,4 19 30 - 35
Λιγνίτης 0,5 - 0,75 15-18 25 - 30
Ασβεστόλιθος 1,2 - 1,6 19-20 30 - 35
Τύρφη 0.3 - 0,4 20 30 - 35
Φωσφίτης 1.2 - 1,4 17-20 25 - 30
Χαρτί 0,25 19-20 30 - 35
Ρύζι 0,6 - 0,7 13-15 20 - 25
Αλάτι 0,7 - 0,9 18-19 25 - 30
Άμμος 1,4 - 1,8 18-19 30 - 35
Σόδα 0,8 - 1 18-19 25 - 30
Ζάχαρη 0,85 - 1,1 17-19 20 - 25
Θείον 1,0 - 1,4 16 25 - 30
Σιτάρι 0,6 - 0,7 18 20 - 25
Ψάρι 0,8 - 1.0 12-15 20 - 25
Γρανίτης 1,4 - 1,8 20 30 - 35
Μάρμαρο θρυμματισμένο 1.3 - 1,6 10-15 25 - 30
Σόγια 0.7 - 0,8 12-16 25 - 30

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 2 επισκέπτες και κανένα μέλος

.
Copyright europaiki.com

©