Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 - 02:08:54

Ποιότητες παραγώμενων ελαστικών μεταφορικών ταινιών

Εκτύπωση

Το παραγωγικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ποιότητες των ταινιών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Αυτές μπορούν να καταοκευαστούν με διάφορες αντοχές στον εφελκυσμό ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό των στρώσεων του πυρήνα. Αυτά τα στοιχεία μαζί με τα προτεινόμενα πάχη των ελαστικών επικαλύψεων και το ολικό πάχος της ταινίας φαίνονται στον πίνακα "Προτεινόμενα πάχη ελαστικών επικαλύψεων και ολικό πάχος της ταινίας σε σχέση με τον τύπο και τον αριθμό των στρώσεων του πυρήνα."

 

Ποιότητες παραγομένων ταινιών

Ποιότητα ταινίας Σπουδαιότερες εφαρμογές Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικ


ΑΠΛΗ
Καλή αντίσταση στην εκτριβή, τις δονήσεις
και τα σπασίματα,
(σύμφωνα με DΙΝ22102).

Χρησιμοποιείται για την μεταφορά υλικών σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις όπως:άσβεστος, ανθρακίτης, μπετόν, καολίνης, κάρβουνο, τσιμέντο, γύψος, αμμοχάλικο, τούβλα, υλικά σιδήρου,  μάρμαρο, φωσφίτης, μπάζα, πυρόλιθος κ.α. Μπορεί να μεταφέρει ακόμα και υγρά. Γενικά μπορεί ναχρησιμοποιηθεί σε κάθε βιομηχανική μονάδα αρκεί να μην έρχεται σε επαφή με έλαιαή λιπαντικά.

Σκληρότητα 60-65 SHORE A
Χρώμα μαύρο. Καλή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
από -35 έως 50° C. Θερμοκρασία μεταφερομένου υλικού ως 70°C. Πυρήνας από εξαιρετικά συνθετικά υφάσματα ΕΡ μη-υγροσκοπικά.Μέγιστο πλάτος 1600 mm. Κατόπιν παραγγελίας
μέχρι 2500 mm και με βαμβακερά υφάσματα.


ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΗ
Εξαιρετική αντίσταση στην εκτριβή(σύμφωνα με DΙΝ 22102).

Χρησιμοποιείται όπως και η  απλή ταινία. Η χρήση της συνιστάται όταν η μορφή και η κατάσταση φόρτωσης του μεταφερομένου υλικού είναι τέτοιες που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη απώλεια εκτριβής στην πάνω επικάλυψη της ταινίας. Εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες οχεδόν τις περιπτώσεις
αναβατορίων και είναι κατάλληλη για την μεταφορά υλικών με την μορφή κόκκων ή σκόνης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστώ
ίδια με της ποιότητος της απλής με την διαφορά ότι η πάνω ελαστική επικάλυψη είναι αλλης ποιότητος και παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση στην εκτριβή.


ΕΛΑΙΑΝΤΟΧΗ
Εξαιρετική αντίστα-
ση σε έλαια, λίπη,
πετρελαιοειδή και
χημικά. Καλή αντίσταση στην εκτριβή.(σύμφωνα με DΙΝ 22102).

Χρησιμοποιείται για μικρές ή μεγάλες αποστάσεις για μεταφορά υλικών με παρουσία ελαίων, λιπαντικών, χημικών ουσιών,   φυτικών και ζωϊκών λιπών όπως: ορυκτά, στάχτη, παγωμένο ή ζεστό χώμα, χημικά, λιπάσματα, άχρηστα υλικά, ελαιοπυρήνες, ζωοτροφές, άμμο με πρόσθετα ελαίου, μέταλλα,
χαρτί, φλοιούς και απορρίματα γεωργικών ή κτηνοτροφικών μονάδων, χημικά διαλύματα σόδας, οξέων, αλιφατικών, υδρογονανθρά-
κων, αλκαλικών, έλαια λαχανικών, σε φινιριστήρια, βαφεία, υγραντήρια κ.λπ.

Σκληρότητα 60-65 SHORE.
Χρώμα μαύρο, λευκό, γκρί. Καλή λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
από -15 έως +100°C. Θερμοκρασία μεταφερομένου υλικού έως 90° C. Μέγιστο πλάτος 1600 mm. Κατόπιν παραγγελίας μέχρι 2500 mm. και με βαμβακερά υφάσματα. Πυρήνας από εξαιρετικά
συνθετικά υφάσματα ΕΡ μη-υγροσκοπικά.

 


ΕΛΑΙΟΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΤΟΧΗ
Εξαιρετική αντοχή
στα έλαια. χημικά, λιπαντικά και στις υψηλές θερμοκρασίες
(σύμψωνα με DΙΝ
22102)

 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που έχουμε μεταφορά υλικών με θερμοκρασία μέχρι και 150°C με παρουσία υδρατμών,
ελαίων ή άλλων λιπαντικών όπως συμβαίνει σε φούρνους, βαφεία, φινιριστήρια. υγραντήρια καπνού, ξηραντήρια, διάφορες χημικές βιομηχανίες, χυτήρια κ.λπ.

 

Σκληρότητα 65-75 Shore. Χρώ-
μα μαύρο. Καλή λειτουργία σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος -30
έως +100°C. ανάλογα με την
σύνθεση του μίγματος ελαστι-
κού που χρησιμοποιείται. Θερ-
μοκρασία μεταφερομένου υλι-
κού 70 έως +150°C. Μέγιστο πλάτος 1600 mm ή κατόπιν παραγγελίας 2500 mm.

 


ΘΕΡΜΑΝΤΟΧΗ
Εξαιρετική αντοχή
σε υψηλές θερμο-
κρασίες (σύμφωνα με DΙΝ 22102)

 

Χρησιμοποιείται για μεταφορά υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως στα χυτήρια, στις βιομηχανίες τσιμέντου, χαρτιού,
στα βαφεία, στη μεταφορά προϊόντων μεταλλευμάτων και κώκ.
Είναι επίσης κατάλληλη για μεταφορά υλικών με μεγάλο βαθμό χημικής ενεργότητας όπως βάσεις, οξέα, άλατα, αλκάλια με την
παρουσία όζοντος.

 

Σκληρότητα 60-65 shore. Χρώ-
μα μαύρο. Καλή λειτουργία σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος -30
έως +160°C. Θερμοκρασία μετα-
φερομένου υλικού από 90 έως
+130°C και κατόπιν ειδικής πα-
ραγγελίας μέχρι +150°C. Πλάτος μέχρι 1600 mm. Πυρήνας από εξαιρετικά μη υγροοκοπικά. ανθεκτικά συνθετικά υφάσματα ΕΡ.

 

 

Αντοχή σε εφελκυσμό
(Kg/cm)

Τάση
λειτουργίας (Kg/cm)

 

Ενδεικνυό- μενος τύπος

 

    

Τύπος και
αριθμός
λινών

 

Ολικό
πάχος

(mm)
 

 

 

Πάχη ελαστικών επικαλύψεων

 

 

Πάνω

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω

 200  20

200/2

2ΕΡ 100 6  2 1.5
 250  25

250/2

2ΕΡ 125 6.5 1.5 
 315  32 315/2 2ΕΡ 160 7.5 4
 315/3 3ΕΡ 100 8
 400  40  400/2 2ΕΡ 200 9
 400/3 3ΕΡ 125 10.5
 400/4 4ΕΡ 100 10.5
 500 50  500/2 3ΕΡ 160 10
 500/3 4ΕΡ 125 12
 500/4 5ΕΡ 100 13
 630  63  630/2 2ΕΡ 315 12 5
 630/3 3ΕΡ 200 12
 630/4 4ΕΡ 160 15
 800  80  630/5  5ΕΡ 125 15
 800/3  3ΕΡ 250 14
 800/4  4ΕΡ 200 17 6
 1000  100  800/5  5ΕΡ 160 18
 1000/3  3ΕΡ 315 16
 1000/4  4ΕΡ 250 18
 1250  125  1000/5  5ΕΡ 200 19
 1250/3  3ΕΡ 400 17 
 1250/4  4ΕΡ 315 19
 1250/5  5ΕΡ 250 20
  110  11  110/3  2Β - 50 3.5  -

 

Ο ποιοτικός έλεγχος των παραγώμενων προϊόντων γίνεται με βάση τους διεθνείς κανονισμούς τυποποίησης.

Αναλυτικότερα στις παραγόμενες ταινίες γίνονται τα ακόλουθα τέστ:

  • 1. Σκληρότητα κατά DΙΝ 53505
  • 2. Αντοχή σε εφελκυσμό κατά DΙΝ 53504
  • 3. Επιμήκυνση θραύσης κατά DΙΝ 53504
  • 4. Φθορά λόγω τριβής κατά DΙΝ 53504
  • 5. Γήρανση κατά DΙΝ 53504
  • 6. Αντίσταση αποκόλλησης κατά DΙΝ 53504

 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος

.
Copyright europaiki.com

©